Polityka Prywatności

Bardzo się cieszymy, że okazaliście Państwo zainteresowanie naszym przedsięwzięciem. Ochrona danych ma szczególnie wysoki priorytet w zarządzaniu CTL Media. Korzystanie ze stron internetowych CTL Media jest możliwe bez podawania danych osobowych, jednak jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać ze specjalnych usług biznesowych za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetwarzanie danych osobowych może okazać się konieczne. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, zazwyczaj uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, musi być zawsze zgodne z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (GDPR) oraz z przepisami dotyczącymi ochrony danych obowiązującymi w danym kraju, mającymi zastosowanie do CTL Media. Poprzez niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych, nasze przedsiębiorstwo pragnie poinformować opinię publiczną o charakterze, zakresie i celu danych osobowych, które gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane, za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych, o przysługujących im prawach.

Jako administrator, CTL Media wdrożył wiele technicznych i organizacyjnych środków w celu zapewnienia jak najpełniejszej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Jednakże transmisja danych przez Internet może z zasady wykazywać luki w zabezpieczeniach, a zatem nie można zagwarantować bezwzględnej ochrony. Z tego powodu każda osoba, której dane dotyczą, może przekazać nam swoje dane osobowe w inny sposób, np. telefonicznie.

1. Definicje

Deklaracja CTL Media dotycząca ochrony danych opiera się na terminach używanych przez prawodawcę europejskiego do przyjęcia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR). Nasze oświadczenie o ochronie danych osobowych powinno być czytelne i zrozumiałe dla ogółu społeczeństwa, jak również dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy najpierw wyjaśnić zastosowaną terminologię.

W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych używamy m.in. następujących terminów:

 • a) Dane osobowe

  Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (“osoby, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to taka, która może zostać zidentyfikowana bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez odniesienie do identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub do jednego lub większej liczby czynników szczególnych dla tożsamości fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tej osoby fizycznej.

 • b) Osoba, której dotyczą dane

  Podmiot danych to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych odpowiedzialnego za przetwarzanie.

 • c) Przetwarzanie

  Przetwarzanie oznacza każdą operację lub ciąg operacji dokonywanych na danych osobowych lub zbiorach danych osobowych, nawet za pomocą środków zautomatyzowanych, takich jak gromadzenie, zapis, porządkowanie, strukturyzacja, przechowywanie, adaptacja lub modyfikacja, odzyskiwanie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przekazanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, zestawianie lub kompilowanie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 • d) Ograniczenie przetwarzania

  Restriction of processing is the marking of stored personal data with the aim of limiting their processing in the future.

 • e) Profilowanie

  Profilowanie oznacza każdą formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych polegającą na wykorzystaniu danych osobowych do oceny pewnych aspektów osobistych dotyczących osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub przewidywania aspektów dotyczących wyników pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, preferencji osobistych, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się tej osoby fizycznej.

 • f) Pseudonimizacja

  Pseudonimizacja oznacza przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już przyporządkować konkretnemu podmiotowi danych bez wykorzystania dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i że podlegają one środkom technicznym i organizacyjnym mającym na celu zapewnienie, że dane osobowe nie zostaną przypisane zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

 • g) Kontroler lub kontroler odpowiedzialny za przetwarzanie

  Kontrolerem lub administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; w przypadku gdy cele i sposoby takiego przetwarzania są określone prawem Unii lub państwa członkowskiego, administrator lub szczególne kryteria jego wyznaczenia mogą być przewidziane prawem Unii lub państwa członkowskiego.

 • h) Procesor

  Przetwarzający jest osobą fizyczną lub prawną, organem publicznym, agencją lub innym podmiotem przetwarzającym dane osobowe w imieniu administratora danych.

 • i) Odbiorca

  Odbiorcą jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny podmiot, któremu dane osobowe są ujawniane, niezależnie od tego, czy jest to osoba trzecia, czy też nie. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego dochodzenia zgodnie z prawem Unii lub państwa członkowskiego, nie są jednak uważane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne jest zgodne z mającymi zastosowanie przepisami o ochronie danych zgodnie z celami przetwarzania.

 • j) Osoba trzecia

  Osoba trzecia to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub organ inny niż podmiot danych, administrator, podmiot przetwarzający i osoby, które pod bezpośrednim zwierzchnictwem administratora lub podmiotu przetwarzającego są upoważnione do przetwarzania danych osobowych.

 • k) Zgoda

  Zgoda osoby, której dane dotyczą, jest dobrowolnym, konkretnym, świadomym i jednoznacznym wyrażeniem woli osoby, której dane dotyczą, przez oświadczenie lub jednoznaczne działanie pozytywne, które oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących.

  2 Nazwa i adres kontrolera

  Do celów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR) administratorem danych są

  Kontroler, inne przepisy o ochronie danych mające zastosowanie w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz inne przepisy związane z ochroną danych:

  Transmisja multimediów

  Piętro podziemne, dwór pałacowy, ulica Kościelna

  3049 St. Julians STJ

  Malta

  Phone: 0048 69 204 28 48

  Email: info@oszustwo.net

  Website: https://www.oszustwo.net

  3. Ciasteczka

  Strony internetowe CTL Media używają plików cookie. Cookies to pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie komputerowym przez przeglądarkę internetową.

  Wiele stron internetowych i serwerów korzysta z plików cookie. Wiele plików cookie zawiera tzw. identyfikator pliku cookie. Identyfikator cookie jest unikalnym identyfikatorem cookie. Składa się z ciągu znaków, za pomocą którego strony internetowe i serwery mogą być przypisane do określonej przeglądarki internetowej, w której przechowywany jest plik cookie. Umożliwia to odwiedzanym stronom internetowym i serwerom odróżnienie poszczególnych przeglądarek danych, których dotyczą, od innych przeglądarek internetowych zawierających inne pliki cookie. Specyficzną przeglądarkę internetową można rozpoznać i zidentyfikować za pomocą unikalnego pliku cookie ID.

  Dzięki zastosowaniu cookies, CTL Media może zapewnić użytkownikom tej strony bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia cookies.

  Mogość ciasteczek, informacje i oferty na naszej stronie internetowej mogą być zoptymalizowane z myślą o użytkowniku. Pliki cookie pozwalają nam, jak już wspomnieliśmy, rozpoznawać użytkowników naszej strony internetowej. Celem tego uznania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Użytkownik strony internetowej korzystający z plików cookie, np. nie musi wprowadzać danych dostępowych za każdym razem, gdy strona jest odwiedzana, ponieważ są one przejmowane przez stronę internetową, a zatem pliki cookie są przechowywane w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem są pliki cookie koszyka zakupów w sklepie internetowym. Sklep internetowy zapamiętuje artykuły, które klient umieścił w wirtualnym koszyku za pośrednictwem pliku cookie.

  Dana osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili zapobiec ustawieniu ciasteczek na naszej stronie internetowej poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej, a tym samym może trwale zablokować ustawienie ciasteczek. Co więcej, już ustawione pliki cookie mogą być w każdej chwili usuwane przez przeglądarkę internetową lub inne programy komputerowe. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeśli osoba, której dane dotyczą, wyłączy ustawianie plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pełni użyteczne.

  4. Zbieranie ogólnych danych i informacji

  W witrynie internetowej CTL Media gromadzone są ogólne dane i informacje, gdy osoba, której dane dotyczą, lub zautomatyzowany system wywołuje witrynę internetową. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. Zbierane mogą być (1) typy i wersje przeglądarki, (2) system operacyjny używany przez system dostępu, (3) strona, z której system dostępu trafia na naszą stronę (tzw. odsyłacze), (4) podstrony, (5) data i godzina dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych technologii dostępu do systemu oraz (8) wszelkie inne dane, które mogą być podobne, oraz (8) data i godzina dostępu do naszej strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP) używany przez nasze systemy operacyjne (adres IP), (adres IP) używany przez system dostępu), (7) system operacyjny systemu.

  Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, CTL Media nie wyciąga żadnych wniosków na temat osoby, której dane dotyczą. Informacje te są raczej potrzebne do (1) prawidłowego dostarczenia zawartości naszej strony internetowej, (2) optymalizacji zawartości naszej strony internetowej i jej reklamy, (3) zapewnienia długoterminowej rentowności naszych systemów informatycznych i technologii internetowej oraz (4) dostarczenia organom ścigania informacji niezbędnych do ścigania karnego w przypadku ataku cybernetycznego. Dlatego też CTL Media analizuje statystycznie anonimowo gromadzone dane i informacje w celu zwiększenia ochrony i bezpieczeństwa danych naszego przedsiębiorstwa oraz zapewnienia optymalnego poziomu ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Dane anonimowe plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od danych osobowych podanych przez osobę, której dane dotyczą.

  5. Komentarze funkcjonują na blogu na stronie

  CTL Media oferuje użytkownikom możliwość pozostawienia indywidualnych komentarzy na temat poszczególnych wpisów na blogu, który znajduje się na stronie kontrolera. Blog jest portalem internetowym, publicznie dostępnym, za pośrednictwem którego jedna lub więcej osób zwanych blogerami lub blogerami może zamieszczać artykuły lub zapisywać myśli w tzw. blogpointach. Blogsty mogą być zazwyczaj komentowane przez osoby trzecie.

  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zamieści komentarz na blogu zamieszczonym na tej stronie, komentarze osoby, której dane dotyczą, są również przechowywane i publikowane, a także informacje o dacie komentarza i o użytkowniku (pseudonimie) wybranym przez osobę, której dane dotyczą. Ponadto rejestrowany jest również adres IP przypisany osobie, której dane dotyczą, przez dostawcę usług internetowych (ISP). Przechowywanie adresu IP odbywa się ze względów bezpieczeństwa, a w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, narusza prawa osób trzecich lub zamieszcza w danym komentarzu treści niezgodne z prawem. Przechowywanie tych danych osobowych leży zatem we własnym interesie administratora danych, tak aby w przypadku naruszenia mógł on zwolnić z podatku. Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim, chyba że jest to wymagane prawem lub służy obronie administratora danych.

  6. Zaprenumerowanie komentarzy na blogu na stronie

  Komentarze zamieszczone na blogu CTL Media mogą być subskrybowane przez osoby trzecie. W szczególności istnieje możliwość, że komentator zapisze się na komentarze po jego komentarzach na danym blogu.

  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zdecyduje się na subskrypcję tej opcji, kontroler wyśle automatyczną wiadomość e-mail z potwierdzeniem, aby sprawdzić, czy właściciel podanego adresu e-mail zdecydował się na skorzystanie z tej opcji. Opcja subskrypcji komentarzy może zostać w każdej chwili zakończona.

  7. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

  Administrator danych przetwarza i przechowuje dane osobowe podmiotu danych tylko przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub w zakresie przyznanym przez ustawodawcę europejskiego lub innych ustawodawców w ustawach lub rozporządzeniach, którym podlega administrator danych.

  Jeżeli cel przechowywania danych nie ma zastosowania lub jeżeli upłynie okres przechowywania danych określony przez prawodawcę europejskiego lub innego właściwego prawodawcę, dane osobowe są rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z wymogami prawnymi.

  8. prawa osoby, której dane dotyczą,

  • a) Prawo do potwierdzenia

   Wszelkiemu podmiotowi danych prawodawca europejski ma prawo uzyskać od administratora danych potwierdzenie, czy dane osobowe go dotyczące są przetwarzane, czy też nie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może w każdej chwili skontaktować się z każdym pracownikiem administratora danych.

  • b) Prawo do kontaktów z dzieckiem

   Wszelkiemu podmiotowi danych przysługuje prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do uzyskania od administratora danych bezpłatnych informacji o jego danych osobowych przechowywanych w dowolnym momencie, wraz z kopią tych informacji. Ponadto europejskie dyrektywy i rozporządzenia zapewniają osobie, której dane dotyczą, dostęp do następujących informacji:

   • cele przetwarzania;
   • kategorie danych osobowych;
   • odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności odbiorcy w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
   • w miarę możliwości przewidywany okres przechowywania danych osobowych lub, jeżeli nie jest to możliwe, kryteria stosowane do wyznaczenia tego okresu;
   • istnienie prawa do żądania od administratora poprawienia lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących podmiotu danych lub sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
   • istnienie prawa do złożenia skargi do organu nadzorczego;
   • w przypadku gdy dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą, wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
   • istnienie zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 PKBR, oraz, przynajmniej w tych przypadkach, istotne informacje o zastosowanej logice, a także znaczenie i przewidywane konsekwencje takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

   Ponadto podmiot danych ma prawo do uzyskania informacji, czy dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego, czy do organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dotyczą dane, ma prawo do uzyskania informacji o odpowiednich zabezpieczeniach odnoszących się do przekazywania danych.

   Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa dostępu, może w każdej chwili skontaktować się z każdym pracownikiem administratora danych.

  • c) Prawo do sprostowania

   Wszelkiemu podmiotowi danych przysługuje prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do uzyskania od administratora danych bez zbędnej zwłoki poprawienia nieprawidłowych danych osobowych go dotyczących. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzupełnienia niepełnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie oświadczenia uzupełniającego.

   Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa, może w każdej chwili skontaktować się z każdym pracownikiem administratora danych.

  • d) Prawo do usunięcia (Prawo do bycia zapomnianym)

   Odba o to, by podmiot danych miał przyznane przez prawodawcę europejskiego prawo do uzyskania od administratora danych usunięcia danych osobowych go dotyczących bez zbędnej zwłoki, a administrator danych ma obowiązek usunięcia danych osobowych bez zbędnej zwłoki, jeżeli zachodzi jedna z poniższych przyczyn, tak długo, jak przetwarzanie nie jest konieczne:

   • Dane osobowe nie są już potrzebne w związku z celami, dla których zostały zgromadzone lub w inny sposób przetworzone.
   • Osoba, której dane dotyczą, cofa zgodę, na podstawie której odbywa się przetwarzanie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) PKBR lub art. 9 ust. 2 lit. a) PKBR i w przypadku gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
   • Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 PKBR i nie istnieją nadrzędne podstawy prawne przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 2 GDPR.
   • Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem
   • Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się ze zobowiązania prawnego wynikającego z prawa Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega administrator danych.
   • Dane osobowe zostały zgromadzone w związku z ofertą usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 GDPR.

   W przypadku zaistnienia jednej z powyższych przyczyn, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać usunięcia danych osobowych przechowywanych na nośniku CTL, może w każdej chwili skontaktować się z każdym pracownikiem administratora danych. Pracownik CTL Media jest zobowiązany do niezwłocznego upewnienia się, że żądanie usunięcia zostało natychmiast wykonane.

   W przypadku gdy administrator upublicznił dane osobowe i jest zobowiązany na mocy art. 17 ust. 1 do usunięcia danych osobowych, podejmuje on, biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszty wdrożenia, uzasadnione kroki, w tym środki techniczne, w celu poinformowania innych administratorów przetwarzających dane osobowe, że podmiot danych zażądał usunięcia przez nich linków do tych danych osobowych, ich kopiowania lub replikacji, o ile przetwarzanie nie jest wymagane. Pracownicy CTL Media zorganizują niezbędne działania w indywidualnych przypadkach.

  • e) Prawo do ograniczenia przetwarzania

   Wszelkiemu podmiotowi danych przysługuje prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do uzyskania od administratora danych ograniczenia przetwarzania, jeżeli ma zastosowanie jeden z następujących warunków

   • Prawidłowość danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której dane dotyczą, przez okres umożliwiający administratorowi sprawdzenie poprawności danych osobowych.
   • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych i wnioskuje zamiast tego o ograniczenie ich wykorzystywania.
   • Administrator danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne podmiotowi danych do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.
   • Osoba, której dotyczą dane, sprzeciwiła się przetwarzaniu na podstawie art. 21 ust. 1 PKBR w oczekiwaniu na weryfikację, czy uzasadnione podstawy administratora danych są nadrzędne w stosunku do podstaw prawnych osoby, której dane dotyczą.

   Jeżeli jeden z powyższych warunków jest spełniony, a osoba, której dane dotyczą, chce złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych osobowych przechowywanych na nośniku CTL, może w każdej chwili skontaktować się z każdym pracownikiem administratora danych. Pracownik CTL Media zaaranżuje ograniczenie przetwarzania danych.

  • f) Prawo do przenoszenia danych

   Otakiemu podmiotowi danych przysługuje prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do otrzymania dotyczących go danych osobowych, które zostały przekazane administratorowi danych, w ustrukturyzowanym, powszechnie wykorzystywanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Ma on prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód od administratora, któremu dane osobowe zostały przekazane, o ile przetwarzanie odbywa się za zgodą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) PKBR lub art. 9 ust. 2 lit. a) PKBR, lub umowy na mocy art. 6 ust. 1 lit. b) PKBR, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, o ile przetwarzanie nie jest konieczne do wykonania zadania wykonywanego w interesie publicznym lub do wykonania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych.

   Ponadto, korzystając z prawa do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 ust. 1 GDPR, podmiot danych ma prawo do bezpośredniego przekazywania danych osobowych od jednego administratora danych do drugiego, jeżeli jest to technicznie wykonalne i nie narusza praw i wolności innych administratorów danych.

   W celu dochodzenia prawa do przenoszenia danych osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili skontaktować się z każdym pracownikiem CTL Media.

  • g) Prawy do obiektu

   Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) PKBR osoba, której dotyczą dane, ma prawo do sprzeciwienia się w każdej chwili przetwarzaniu danych osobowych jej dotyczących, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) tego PKBR, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją. Dotyczy to również tworzenia profili na podstawie tych przepisów.

   W przypadku sprzeciwu CTL Media nie będzie już przetwarzać danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne i uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

   W przypadku, gdy CTL Media przetwarza dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych jej dotyczących dla celów marketingu bezpośredniego. Odnosi się to do profilowania w zakresie, w jakim jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwi się przetwarzaniu CTL Media do celów marketingu bezpośredniego, CTL Media nie będzie już przetwarzać danych osobowych do tych celów.

   Ponadto osoba, której dotyczą dane, ma prawo, ze względu na swoją szczególną sytuację, sprzeciwić się przetwarzaniu jej danych osobowych przez CTL Media do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 GDPR, chyba że przetwarzanie to jest konieczne do wykonania zadania wykonywanego w interesie publicznym.

   W celu wykonania prawa sprzeciwu osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się z każdym pracownikiem CTL Media. Ponadto w kontekście korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego osoba, której dane dotyczą, ma swobodę, niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, korzystania ze swojego prawa do sprzeciwu za pomocą środków automatycznych przy użyciu specyfikacji technicznych.

  • h) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

   Dla osoby, której dotyczą dane, prawodawca europejski przyznaje jej prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która wywołuje skutki prawne dotyczące tej osoby lub podobnie znacząco wpływa na nią, dopóki decyzja (1 ) nie jest niezbędna do jej zawarcia, lub wykonanie umowy między podmiotem danych a administratorem danych, lub (2) nie jest dozwolone przez prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, i które przewiduje również odpowiednie środki ochrony praw i wolności podmiotu danych oraz jego uzasadnionych interesów, lub (3) nie jest oparte na wyraźnej zgodzie podmiotu danych.

   Jeżeli decyzja (1) jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między podmiotem danych a administratorem danych lub (2) opiera się na wyraźnej zgodzie podmiotu danych, CTL Media wdraża odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz uzasadnionych interesów podmiotu danych, przynajmniej prawa do interwencji człowieka ze strony administratora danych, do wyrażenia swojego punktu widzenia i zakwestionowania decyzji.

   Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z praw dotyczących zautomatyzowanego podejmowania indywidualnych decyzji, może w każdej chwili skontaktować się z każdym pracownikiem CTL Media.

  • i) Prawo do cofnięcia zgody na ochronę danych

   Wszelkiemu podmiotowi danych prawodawca europejski ma prawo do cofnięcia w dowolnym momencie swojej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych.

   Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do wycofania zgody, może w każdej chwili skontaktować się z każdym pracownikiem CTL Media.

  9. Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w zakresie stosowania i wykorzystania profilu

  Na tej stronie internetowej kontroler posiada zintegrowane komponenty Affilinetu przedsiębiorstwa. Affilinet jest niemiecką siecią partnerską, która oferuje marketing partnerski.

  Marketing afiliowany to internetowa forma dystrybucji, która pozwala operatorom komercyjnym stron internetowych, tzw. kupcom lub reklamodawcom, na wyświetlanie reklam, które będą płatne głównie w formie prowizji za kliknięcie lub sprzedaż, na stronach internetowych osób trzecich, które są nazywane również afiliantami lub wydawcami. Za pośrednictwem sieci partnerskiej Sprzedający dostarcza medium reklamowe, takie jak baner reklamowy lub inne odpowiednie środki reklamy internetowej, które są następnie integrowane przez partnera na jego własnych stronach internetowych lub za pośrednictwem innych kanałów, takich jak reklama słów kluczowych lub e-mail marketing.

  Spółką operacyjną Affilinet jest Affilinet GmbH, Sapporo arc 6-8, 80637 Monachium, Niemcy.

  Affilinet ustawia plik cookie na temat systemu informatycznego osoby, której dane dotyczą. Definicja plików cookie została wyjaśniona powyżej. Cookie monitorowania przez Affilinet nie przechowuje żadnych danych osobowych. Zapisywany jest tylko numer identyfikacyjny partnera pośredniczącego w kontaktach z potencjalnym klientem oraz numer porządkowy odwiedzającego stronę internetową i kliknięty nośnik reklamowy. Celem tego przechowywania danych jest przetwarzanie płatności prowizji pomiędzy Zlecającym a Zlecającym, które są przetwarzane przez sieć Partnerów, czyli Affilinet.

  Dana osoba, której dane dotyczą, może, jak wspomniano powyżej, w każdej chwili zablokować ustawienia plików cookie na naszej stronie internetowej poprzez odpowiednie dostosowanie używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale zablokować ustawienia plików cookie. Takie dostosowanie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również affilinetowi umieszczanie plików cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto pliki cookie już używane przez Affilinet mogą być w każdej chwili usuwane przez przeglądarkę internetową lub inne programy komputerowe.

  Właściwe przepisy o ochronie danych osobowych Affilinetu dostępne są na stronie https://www.affili.net/uk/footeritem/privacy-policy.

  10. Przepisy dotyczące ochrony danych w zakresie stosowania i użytkowania Facebooka

  Na tej stronie kontroler zintegrował komponenty przedsiębiorstwa Facebook. Facebook jest portalem społecznościowym.

  Portal społecznościowy to miejsce spotkań towarzyskich w Internecie, społeczność online, która zazwyczaj pozwala użytkownikom komunikować się między sobą i komunikować w przestrzeni wirtualnej. Portal społecznościowy może służyć jako platforma wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwiać społeczności internetowej dostarczanie informacji osobistych lub związanych z biznesem. Facebook umożliwia użytkownikom portali społecznościowych tworzenie prywatnych profili, przesyłanie zdjęć i tworzenie sieci na życzenie znajomych.

  Spółką działającą na Facebooku jest Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone. Jeśli dana osoba mieszka poza Stanami Zjednoczonymi lub Kanadą, kontrolerem jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

  Po każdym wywołaniu do jednej z poszczególnych stron niniejszej strony internetowej, która jest obsługiwana przez kontroler i na której został zainstalowany element Facebook (wtyczki Facebook), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie proszona o pobranie wyświetlania odpowiedniego elementu Facebook z Facebooka poprzez element Facebook. Przegląd wszystkich wtyczek do Facebooka można znaleźć na stronie https://developers.facebook.com/docs/plugins/. W trakcie tej procedury technicznej Facebook jest informowany o tym, na jaką konkretną podstronę naszej strony internetowej osoba, której dane dotyczą, odwiedziła tę stronę.

  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Facebooku, po każdym wywołaniu naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą, i przez cały czas ich pobytu na naszej stronie internetowej, Facebook wykrywa, która z określonych podstron naszej strony internetowej została odwiedzona przez osobę, której dane dotyczą. Informacje te są zbierane za pośrednictwem komponentu Facebook i powiązane z odpowiednim kontem Facebook osoby, której dane dotyczą. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, kliknie na jeden z przycisków na Facebooku zintegrowanych z naszą stroną internetową, np. przycisk “Lubię to”, lub jeżeli osoba, której dane dotyczą, zgłosi komentarz, wówczas Facebook dopasowuje te informacje do osobistego konta użytkownika osoby, której dane dotyczą, na Facebooku i przechowuje dane osobowe.

  Facebook zawsze otrzymuje za pośrednictwem komponentu Facebook informacje o odwiedzinach naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Facebooku w czasie trwania połączenia z naszą stroną internetową. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie na komponent Facebooka, czy nie. Jeżeli takie przekazywanie informacji na Facebooka nie jest pożądane dla osoby, której dane dotyczą, osoba ta może temu zapobiec, wylogowując się z konta na Facebooku przed wywołaniem naszej strony internetowej.

  Wytyczne dotyczące ochrony danych publikowane przez Facebook, dostępne na stronie https://facebook.com/about/privacy/, zawierają informacje o gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych osobowych przez Facebook. Ponadto wyjaśniono tam, jakie ustawienia oferuje Facebook w celu ochrony prywatności osoby, której dane dotyczą. Ponadto, dostępne są różne opcje konfiguracyjne pozwalające na wyeliminowanie transmisji danych do Facebooka. Aplikacje te mogą być wykorzystywane przez osobę, której dane dotyczą, w celu wyeliminowania transmisji danych do serwisu Facebook.

  11. Przepisy dotyczące ochrony danych w zakresie stosowania i wykorzystania Matomo

  Na tej stronie internetowej sterownik zintegrował komponent Matomo. Matomo jest oprogramowaniem o otwartym kodzie źródłowym do analizy stron internetowych. Analiza stron internetowych polega na gromadzeniu, gromadzeniu i ocenie danych na temat zachowań osób odwiedzających strony internetowe. Narzędzie do analizy stron internetowych gromadzi m.in. dane dotyczące strony internetowej, z której osoba, której dane dotyczą, trafiła na stronę internetową (tzw. referrer), do której strony internetowej uzyskano dostęp lub jak często i przez jaki okres czasu dana podstrona była przeglądana. Analiza internetowa wykorzystywana jest głównie do optymalizacji strony internetowej oraz analizy kosztów i korzyści reklamy internetowej.

  The software is operated on the server of the controller, the data protection-sensitive log files are stored exclusively on this server.

  The purpose of the Matomo component is the analysis of the visitor flows on our website. The controller uses the obtained data and information, inter alia, to evaluate the use of this website in order to compile online reports, which show the activities on our Internet pages.

  Matomo sets a cookie on the information technology system of the data subject. The definition of cookies is explained above. With the setting of the cookie, an analysis of the use of our website is enabled. With each call-up to one of the individual pages of this website, the Internet browser on the information technology system of the data subject is automatically through the Matomo component prompted to submit data for the purpose of online analysis to our server. During the course of this technical procedure, we obtain knowledge about personal information, such as the IP address of the data subject, which serves to understand the origin of visitors and clicks.

  The cookie is used to store personal information, such as the access time, the location from which access was made, and the frequency of visits to our website. With each visit of our Internet pages, these personal data, including the IP address of the Internet access used by the data subject, are transferred to our server. These personal data will be stored by us. We do not forward this personal data to third parties.

  The data subject may, as stated above, prevent the setting of cookies through our website at any time by means of a corresponding adjustment of the web browser used and thus permanently deny the setting of cookies. Such an adjustment to the used Internet browser would also prevent Matomo from setting a cookie on the information technology system of the data subject. In addition, cookies already in use by Matomo may be deleted at any time via a web browser or other software programs.

  In addition, the data subject has the possibility of objecting to a collection of data relating to a use of this Internet site that are generated by Matomo as well as the processing of these data by Matomo and the chance to preclude any such. For this, the data subject must set a “Do Not Track” option in the browser.

  With each setting of the opt-out cookie, however, there is the possibility that the websites of the controller are no longer fully usable for the data subject.

  Further information and the applicable data protection provisions of Matomo may be retrieved under https://matomo.org/privacy/.

  12. Przepisy o ochronie danych osobowych dotyczące stosowania i wykorzystania Twittera

  Na tej stronie kontroler posiada zintegrowane komponenty Twittera. Twitter jest wielojęzyczną, publicznie dostępną usługą mikroblogowania, w ramach której użytkownicy mogą publikować i rozpowszechniać tzw. tweety, np. krótkie wiadomości, których długość jest ograniczona do 280 znaków. Te krótkie wiadomości są dostępne dla wszystkich, również dla tych, którzy nie są zalogowani na Twitterze. Tweetery są również wyświetlane tzw. wyznawcom danego użytkownika. Na Twitterze naśladowcy to inni użytkownicy, którzy podążają za tweetami użytkownika. Ponadto Twitter umożliwia zwracanie się do szerokiego grona odbiorców za pośrednictwem hashtagów, linków lub retweetów.

  Spółką operacyjną Twittera jest Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, UNITED STATES.

  W przypadku każdego wywołania do jednej z poszczególnych stron tej strony internetowej, która jest obsługiwana przez kontroler i na której został zainstalowany komponent Twittera (przycisk Twittera), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie proszona o pobranie wyświetlenia odpowiedniego komponentu Twittera w Twitterze. Więcej informacji o przyciskach Twittera można znaleźć na stronie https://about.twitter.com/de/resources/buttons. W trakcie tej technicznej procedury Twitter dowiaduje się, na której podstronie naszej strony internetowej osoba, której dane dotyczą, odwiedziła daną podstronę. Celem integracji komponentu Twittera jest retransmisja treści niniejszej strony internetowej w celu umożliwienia naszym użytkownikom zapoznania się z cyfrowym światem tej strony i zwiększenia liczby odwiedzających.

  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Twitterze, Twitter po każdym wywołaniu na naszą stronę internetową przez osobę, której dane dotyczą i przez cały czas ich pobytu na naszej stronie internetowej wykrywa, która z podstron naszej strony internetowej została odwiedzona przez osobę, której dane dotyczą. Informacje te są gromadzone za pośrednictwem komponentu Twittera i powiązane z odpowiednim kontem Twittera osoby, której dane dotyczą. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, kliknie na jeden z przycisków Twittera zintegrowanych z naszą stroną internetową, wówczas Twitter przypisuje te informacje do osobistego konta użytkownika Twittera osoby, której dane dotyczą i przechowuje dane osobowe.

  Twiter otrzymuje za pośrednictwem komponentu Twittera informację, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, pod warunkiem, że osoba ta jest zalogowana na Twitterze w momencie połączenia się z naszą stroną internetową. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy osoba kliknie na komponent Twittera, czy nie. Jeżeli takie przekazanie informacji do Twittera nie jest pożądane dla osoby, której dane dotyczą, może to uniemożliwić poprzez wylogowanie się z konta Twittera przed wykonaniem połączenia na naszą stronę internetową.

  Zawarte na Twitterze postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych są dostępne pod adresem https://twitter.com/privacy?lang=en.

  13. Przepisy o ochronie danych osobowych dotyczące stosowania i użytkowania YouTube

  Na tej stronie kontroler posiada zintegrowane komponenty YouTube. YouTube jest internetowym portalem wideo, który umożliwia wydawcom wideo bezpłatne ustawianie klipów wideo i innym użytkownikom, a także bezpłatne oglądanie, przeglądanie i komentowanie ich. YouTube umożliwia publikowanie wszelkiego rodzaju filmów wideo, dzięki czemu można uzyskać dostęp zarówno do pełnych filmów, jak i transmisji telewizyjnych, a także do filmów muzycznych, trailerów i filmów wideo tworzonych przez użytkowników za pośrednictwem portalu internetowego.

  Spółką operacyjną YouTube jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, STANY ZJEDNOCZONE. YouTube, LLC jest spółką zależną Google Inc., 1600 Amfiteatr Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, STANY ZJEDNOCZONE.

  W przypadku każdego wywołania do jednej z poszczególnych stron tej strony internetowej, która jest obsługiwana przez kontroler i na której został zainstalowany komponent YouTube (wideo YouTube), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie proszona o pobranie wyświetlania odpowiedniego komponentu YouTube. Więcej informacji na temat serwisu YouTube można uzyskać pod adresem https://www.youtube.com/yt/about/en/. W trakcie tej procedury technicznej, YouTube i Google uzyskują wiedzę o tym, która podstrona naszej witryny została odwiedzona przez osobę, której dane dotyczą.

  Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na YouTube, YouTube rozpoznaje każde wywołanie aż do podstrony zawierającej wideo z YouTube, którą osoba, której dane dotyczą, odwiedziła na naszej stronie internetowej. Informacje te są zbierane przez YouTube i Google i przypisywane do odpowiedniego konta YouTube osoby, której dane dotyczą.

  Tube i Google będą otrzymywać za pośrednictwem komponentu YouTube informacje o tym, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba, której dane dotyczą w momencie połączenia z naszą stroną internetową, jest zalogowana na YouTube; ma to miejsce niezależnie od tego, czy osoba ta kliknie film wideo z YouTube, czy nie. Jeśli taka transmisja tych informacji do YouTube i Google nie jest pożądana dla osoby, której dane dotyczą, dostawa może zostać uniemożliwiona, jeśli osoba, której dane dotyczą, wyloguje się z własnego konta na YouTube przed nawiązaniem połączenia z naszą stroną internetową.

  Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych YouTube, dostępne na stronie https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/, zawierają informacje o gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych osobowych przez YouTube i Google.

  14. Przepisy o ochronie danych osobowych dotyczące stosowania i wykorzystania Tradedoublera

  Na tej stronie kontroler posiada zintegrowane komponenty TradeDoubler. TradeDoubler jest niemiecką siecią partnerską, która oferuje marketing afiliacyjny. Marketing partnerski to internetowy formularz sprzedaży, który umożliwia komercyjnym operatorom stron internetowych, tzw. sprzedawcom lub reklamodawcom, umieszczanie na stronach internetowych osób trzecich, np. partnerów handlowych, zwanych również affiliates lub wydawcami, reklam, które zazwyczaj są płatne za pomocą kliknięć lub prowizji od sprzedaży. Za pośrednictwem sieci partnerskiej Zlecający dostarcza nośnik reklamowy, np. banner reklamowy lub inny odpowiedni środek reklamy internetowej, który jest następnie integrowany przez Zlecającego na jego własnych stronach internetowych lub promowany za pośrednictwem innych kanałów, takich jak reklama za pomocą słów kluczowych lub e-marketing.

  Spółką zarządzającą TradeDoubler jest TradeDoubler GmbH, Herzog-Wilhelm-Straße 26, 80331 München, Niemcy.

  TradeDoubler ustala ciasteczko na temat systemu informatycznego osoby, której dane dotyczą. Definicja plików cookie została wyjaśniona powyżej. Cookies śledzące TradeDoubler nie przechowuje żadnych danych osobowych. Zapisywany jest tylko numer identyfikacyjny partnera pośredniczącego w kontaktach z potencjalnym klientem oraz numer porządkowy odwiedzającego stronę internetową i kliknięty nośnik reklamowy. Celem przechowywania tych danych jest przetwarzanie prowizji pomiędzy Zlecającym a Zlecającym, które są przetwarzane przez sieć Partnerów, to jest TradeDoubler.

  Dana osoba, której dane dotyczą, może, jak wspomniano powyżej, w każdej chwili zablokować ustawienia plików cookie na naszej stronie internetowej poprzez odpowiednie dostosowanie używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale zablokować ustawienia plików cookie. Takie dostosowanie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również TradeDoubler ustawienie plików cookie dotyczących systemu informatycznego osoby, której dane dotyczą. Ponadto, pliki cookie już używane przez TradeDoubler mogą być w każdej chwili usunięte przez przeglądarkę internetową lub inne programy.

  Właściwe przepisy TradeDoubler dotyczące ochrony danych osobowych można znaleźć pod adresem http://www.tradedoubler.com/en/privacy-policy/.

  15. Podstawa prawna przetwarzania

  Art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR stanowi podstawę prawną dla operacji przetwarzania, na które uzyskaliśmy zgodę w określonym celu przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak ma to miejsce na przykład w przypadku, gdy operacje przetwarzania są konieczne do dostarczenia towarów lub świadczenia jakiejkolwiek innej usługi, przetwarzanie opiera się na art. 6 ust. 1 lit. b) OGP. To samo dotyczy takich operacji przetwarzania, które są niezbędne do przeprowadzenia działań przedkontraktowych, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Czy nasza firma podlega zobowiązaniu prawnemu, zgodnie z którym wymagane jest przetwarzanie danych osobowych, np. do celów podatkowych, przetwarzanie odbywa się w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) PKBR.

  W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być konieczne dla ochrony żywotnych interesów podmiotu danych lub innej osoby fizycznej. Może to mieć miejsce na przykład w przypadku, gdy gość doznał obrażeń w naszej firmie, a jego imię i nazwisko, wiek, dane dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. Wówczas przetwarzanie opierałoby się na art. 6 ust. 1 lit. d) PKBR.

  Wreszcie, operacje przetwarzania mogłyby opierać się na art. 6 ust. 1 lit. f) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Ta podstawa prawna jest wykorzystywana do operacji przetwarzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, jeżeli przetwarzanie jest konieczne do celów uzasadnionych interesów naszej firmy lub osoby trzeciej, chyba że interesy te są nadrzędne w stosunku do interesów lub podstawowych praw i wolności osoby, której dane dotyczą, które wymagają ochrony danych osobowych. Takie operacje przetwarzania są szczególnie dopuszczalne, ponieważ zostały wyraźnie wspomniane przez prawodawcę europejskiego. Uznał on, że można założyć istnienie uzasadnionego interesu, jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora danych (motyw 47 zdanie 2 GDPR).

  16. Uzasadnione interesy administratora danych lub osoby trzeciej

  Jeżeli przetwarzanie danych osobowych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, naszym uzasadnionym interesem jest prowadzenie działalności gospodarczej dla dobra wszystkich naszych pracowników i udziałowców.

  17. Okres przechowywania danych osobowych

  Kryteriami określania okresu przechowywania danych osobowych są odpowiednie ustawowe okresy przechowywania. Po upływie tego okresu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, o ile nie są już potrzebne do wykonania umowy lub rozpoczęcia jej wykonywania.

  18. Udostępnienie danych osobowych jako wymóg ustawowy lub umowny; wymóg zawarcia umowy; obowiązek podania danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą; możliwe konsekwencje nieprzekazania tych danych

  Wyjaśniamy, że podanie danych osobowych jest częściowo wymagane przez prawo (np. przepisy podatkowe) lub może wynikać również z postanowień umownych (np. informacje o partnerze umowy).

  Czasami konieczne może być zawarcie umowy, na mocy której osoba, której dane dotyczą, przekaże nam dane osobowe, które następnie muszą być przez nas przetwarzane. Osoba, której dane dotyczą, jest na przykład zobowiązana do przekazania nam danych osobowych przy podpisywaniu z nią umowy. Nieprzekazanie danych osobowych spowodowałoby, że nie można byłoby zawrzeć umowy z osobą, której dane dotyczą.

  Przed przekazaniem danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, osoba, której dane dotyczą, musi skontaktować się z każdym pracownikiem. Pracownik wyjaśnia osobie, której dane dotyczą, czy przekazanie danych osobowych jest wymagane przez prawo lub umowę, czy jest konieczne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek przekazania danych osobowych oraz jakie są konsekwencje nieprzekazania danych osobowych.

  19. Istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji

  Jako odpowiedzialna firma nie stosujemy automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.